نامه ها یک روز بادبادک میشوند :)

آسمانـ سبز پر رنگ ...

نامه ها یک روز بادبادک میشوند :)

آسمانـ سبز پر رنگ ...

الهی !
قد انقطع رجائی
عن الخلق
و " انت " رجائی

ز همه دست کشیدم که تو باشی همه ام ...

...
..

قرار نیست هرچیزی که مینویسم عین حقیقت باشد !
اینجا من نیست :) مطمئن باشید
مینویسم پس هستم

توى کانالم مینویسم عذاب وجدان میگیرم

اینجا مینویسم عذاب وجدان میگیرم

توى اینستا حوصله ى نوشتن چیزى ندارم!

اما وقتى کلا چیزى جایى نمینویسم ...

هذیون میگم!

  • کبوتر خاتون