نامه ها یک روز بادبادک میشوند :)

آسمانـ سبز پر رنگ ...

نامه ها یک روز بادبادک میشوند :)

آسمانـ سبز پر رنگ ...

الهی !
قد انقطع رجائی
عن الخلق
و " انت " رجائی

ز همه دست کشیدم که تو باشی همه ام ...

...
..

قرار نیست هرچیزی که مینویسم عین حقیقت باشد !
اینجا من نیست :) مطمئن باشید
مینویسم پس هستم

همینجور که نشسته بودم روی مبل کنار تلویزیون و هیچ توجهی به کنارم نداشتم! 
از فرط دلتنگی رو به مردن شدم
استرس خنثی به جانم افتاد
زد به سرم
دیوانه شدم حتی!
آمدم که بنویسم ... دوباره ...
کربلا نرفتنی که شدیم ... جیغ هم که نمیتوانیم بزنیم ...
"او" هم که نیست
"نوشتن" را از من نگیرید ...
  • کبوتر خاتون