نامه ها یک روز بادبادک میشوند :)

آسمانـ سبز پر رنگ ...

نامه ها یک روز بادبادک میشوند :)

آسمانـ سبز پر رنگ ...

الهی !
قد انقطع رجائی
عن الخلق
و " انت " رجائی

ز همه دست کشیدم که تو باشی همه ام ...

...
..

قرار نیست هرچیزی که مینویسم عین حقیقت باشد !
اینجا من نیست :) مطمئن باشید
مینویسم پس هستم


حانیه جان جانم ! نامه هایت همیشه بوی خوبی های خودت را میدهد

بگذار از نو برایت بنویسم ... اینجا هوا برای از تو نوشتن مرا بس است:)


+ آدم های دوست داشتنی زندگی من. .. این قسمت : حانیه :)

+ من نامه دوست دارم :) برایم بنویسید ...

  • کبوتر خاتون