نامه ها یک روز بادبادک میشوند :)

آسمانـ سبز پر رنگ ...

نامه ها یک روز بادبادک میشوند :)

آسمانـ سبز پر رنگ ...

الهی !
قد انقطع رجائی
عن الخلق
و " انت " رجائی

ز همه دست کشیدم که تو باشی همه ام ...

...
..

قرار نیست هرچیزی که مینویسم عین حقیقت باشد !
اینجا من نیست :) مطمئن باشید
مینویسم پس هستم

دلتنگی یک غول بیابانی است که باید با او مدارا کرد!

آن وقت انقدر مهربان میشود که باهم کم کم دوست میشوید! کم کم باهم انس میگیرید! 

من زیادی انس گرفتم ... زیادی درگیرش شدم

دلتنگی به کنار ... 


 [ احساس فشار روحی زیاد و رو به سر ریز شدن ... ]


* عنوان : کاملا مربوط! کاملا پرت و پلا! #رضا یزدانی

  • کبوتر خاتون