نامه ها یک روز بادبادک میشوند :)

آسمانـ سبز پر رنگ ...

نامه ها یک روز بادبادک میشوند :)

آسمانـ سبز پر رنگ ...

الهی !
قد انقطع رجائی
عن الخلق
و " انت " رجائی

ز همه دست کشیدم که تو باشی همه ام ...

...
..

قرار نیست هرچیزی که مینویسم عین حقیقت باشد !
اینجا من نیست :) مطمئن باشید
مینویسم پس هستم

شده مدام تحقیر بشى

به خاطر چیزى که یه عمر

بهش افتخار کردى و میکنى و خواهى کرد؟

شده دل و فکرت لِه بشه

به خاطر یه حرف اشتباهى از یه آدم بى ربط توى یه جاى اشتباهى به یه آدم اشتباهى تر که تو اون وسط به معناى واقعى کلمه "هیچ کاره" بودى؟

نمیفهمى ... نه این حرفا رو ... نه موقعیتارو ... نه ذهنیتارو ... نه تمام فکر و خیالا رو ... تو درگیرشون نبودى ... قاطیشون نبودى ... اونى که داره کسایى رو میبینه که خودشونو بالاتر میبینن منم ... اونى که گیر کسایى افتاده که خودشونو صادق و راست گو میدونن و رک و بى پرده دل میشکنن منم ... اونى که کوه ادعا میبینه و کاه پر حرفى منم ... اونى که دل و ذهنش چند ساله که داره با خودش میجنگه که کنار بیاد اما دریغ از یه قدم جلو عقب منم ... تمومى نداره انگار این حساى لعنتى ... بغضای فرو نخورده ى به اشک نشسته ... دل مچاله شده ى غمباد گرفته ... 

  • کبوتر خاتون