نامه ها یک روز بادبادک میشوند :)

آسمانـ سبز پر رنگ ...

نامه ها یک روز بادبادک میشوند :)

آسمانـ سبز پر رنگ ...

الهی !
قد انقطع رجائی
عن الخلق
و " انت " رجائی

ز همه دست کشیدم که تو باشی همه ام ...

...
..

قرار نیست هرچیزی که مینویسم عین حقیقت باشد !
اینجا من نیست :) مطمئن باشید
مینویسم پس هستم

خواهر اگر تعدادِ موهای سپیدِ برادرش را نداند که خواهر نیست، خواهر اگر عمقِ چروک های پیشانیِ برادرش را نشناسد که خواهر نیست. تازه این ها مربوط به ظواهر است. این ها را چشمِ هر خواهری می تواند در سیمای برادرش ببیند. زینب یعنی شناسای بندهای دلِ حسین، یعنی زیستن در دهلیزهای حسین، عبور کردن از رگ های حسین و تپیدن با نبضِ حسین ...


#آفتاب_در_حجاب 

#سید_مهدی_شجاعی 

  • کبوتر خاتون